فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Musa × paradisiaca L.

 
Musaceae ۷۸۸ ۶۲۸ مشاهدات
Musa × paradisiaca
Musa × paradisiaca
Musa × paradisiaca
Musa × paradisiaca

Musa acuminata Colla LC

 
Musaceae ۲٬۲۲۷ ۱٬۸۵۸ مشاهدات
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata

Musa balbisiana Colla LC

موسا بالبیساینا
Musaceae ۲۱ ۱۸ مشاهدات
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana

Musa campestris Becc. LC

موز چمنزار
Musaceae ۳ ۲ مشاهدات
Musa campestris
Musa campestris
Musa campestris

Musa coccinea Andrews EN

 
Musaceae ۲۱ ۱۹ مشاهدات
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea

Musa ornata Roxb. LC

 
Musaceae ۳۸ ۲۳ مشاهدات
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa textilis Née NT

آباچا
Musaceae ۲۲ ۵ مشاهدات
Musa textilis
Musa textilis
Musa textilis
Musa textilis

Musa troglodytarum L.

 
Musaceae ۴ ۳ مشاهدات
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum

Musa velutina H.Wendl. & Drude LC

 
Musaceae ۳۱۷ ۲۰۸ مشاهدات
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina