فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Nyssa aquatica L. LC

 
Cornaceae ۳۷ ۳۰ مشاهدات
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica

Nyssa sinensis Oliv.

 
Cornaceae ۱۰ ۴ مشاهدات
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis

Nyssa sylvatica Marshall LC

 
Cornaceae ۶۴۳ ۴۲۶ مشاهدات
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica