گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Arbutus

Arbutus

۱۲٬۵۴۴ ۹٬۷۵۵ مشاهدات
species_plural ۲
Arctostaphylos

Arctostaphylos

۱٬۵۰۱ ۱٬۰۸۲ مشاهدات
species_plural ۱
Arctous

Arctous

۵ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Bejaria

Bejaria

۲۶ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۳
Calluna

Calluna

۶٬۵۷۳ ۵٬۲۴۲ مشاهدات
species_plural ۱
Cassiope

Cassiope

۲۳۴ ۲۰۱ مشاهدات
species_plural ۲
Daboecia

Daboecia

۷۵۳ ۵۴۷ مشاهدات
species_plural ۱
Empetrum

Empetrum

۸۰۷ ۶۶۱ مشاهدات
species_plural ۱
Enkianthus

Enkianthus

۱۱۶ ۷۹ مشاهدات
species_plural ۳
Epigaea

Epigaea

۱۳۰ ۱۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Erica

Erica

۱۱٬۷۸۷ ۹٬۰۴۹ مشاهدات
species_plural ۱۵
Gaultheria

Gaultheria

۱٬۰۳۱ ۸۵۳ مشاهدات
species_plural ۲
Harrimanella

Harrimanella

۱۹ ۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Kalmia

Kalmia

۱٬۶۸۱ ۱٬۴۲۱ مشاهدات
species_plural ۳
Ledum

Ledum

۲۹۶ ۲۴۵ مشاهدات
species_plural ۱
Lyonia

Lyonia

۵۷ ۵۱ مشاهدات
species_plural ۳
Macleania

Macleania

۷ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Oxydendrum

Oxydendrum

۲۸۱ ۲۱۵ مشاهدات
species_plural ۱
Phyllodoce

Phyllodoce

۲۰۹ ۱۵۰ مشاهدات
species_plural ۳
Pieris

Pieris

۱٬۴۴۰ ۱٬۱۵۲ مشاهدات
species_plural ۲
Rhododendron

Rhododendron

۱۳٬۷۸۰ ۹٬۸۳۹ مشاهدات
species_plural ۵۶
Vaccinium

Vaccinium

۹٬۵۰۶ ۷٬۴۲۱ مشاهدات
species_plural ۱۳
Zenobia

Zenobia

۳۰ ۱۹ مشاهدات
species_plural ۱