گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Aglaia

Aglaia

۴۴ ۲۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Aphanamixis

Aphanamixis

۱۴ ۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Azadirachta

Azadirachta

۱٬۳۶۸ ۹۹۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Cedrela

Cedrela

۲۹۶ ۱۹۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Lansium

Lansium

۱۵ ۱۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Melia

Melia

۱۰٬۹۷۷ ۸٬۱۵۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Sandoricum

Sandoricum

۴۵ ۲۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Toona

Toona

۸۲۷ ۵۶۲ مشاهدات
۲ species_plural
Trichilia

Trichilia

۱۸۲ ۱۰۱ مشاهدات
۱ گونه ها