گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Aglaia

Aglaia

۲۳ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۱
Aphanamixis

Aphanamixis

۱۰ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Azadirachta

Azadirachta

۸۸۷ ۶۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Cedrela

Cedrela

۱۵۹ ۹۹ مشاهدات
species_plural ۱
Lansium

Lansium

۱۴ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Melia

Melia

۷٬۲۰۴ ۵٬۳۳۲ مشاهدات
species_plural ۱
Sandoricum

Sandoricum

۱۵ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Toona

Toona

۳۲۶ ۲۰۴ مشاهدات
species_plural ۲
Trichilia

Trichilia

۱۴۰ ۷۲ مشاهدات
species_plural ۱