Acrostichum aureum L.۱۰۰ ۲۲۴ مشاهدات

Acrostichum aureum برگ
leaf
Acrostichum aureum Bark
bark
Acrostichum aureum عادت داشتن
habit
Acrostichum aureum Other
other
Acrostichum aureum L.
گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی
خانواده
Pteridaceae
جنس
Acrostichum
گونه ها
Acrostichum aureum L.
نام های رایج
IUCN Red List
حداقل نگرانی
Population trend: پایدار
استفاده می کند
  • کاربردهای زیست محیطی
    • زینتی

Would you like to enhance this image gallery? Contribute to Pl@ntNet

جغرافیایی (داده های عمومی) 7

Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ

جغرافیایی (داده های خصوصی) 41

Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ

موقعیت جغرافیایی ندارد 26

Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ
Acrostichum aureum برگ