گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Azadirachta indica A.Juss.LC
حداقل نگرانی

چریش
۱٬۳۳۹ ۹۶۹ مشاهدات
Meliaceae
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica

Melia azedarach L.LC
حداقل نگرانی

زیتون تلخ
۱۰٬۷۷۶ ۸٬۰۰۴ مشاهدات
Meliaceae
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach

Toona ciliata M.Roem.LC
حداقل نگرانی

ماهون هندی
۱۷۷ ۸۸ مشاهدات
Meliaceae
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata