گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Aglaia odorata Lour. LR/nt

زیتون تلخ آسیایی
Meliaceae ۲۳ ۱۴ مشاهدات
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata

Azadirachta indica A.Juss. LC

چریش
Meliaceae ۸۸۷ ۶۲۹ مشاهدات
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica

Cedrela odorata L. VU

سدر اسپانیایی
Meliaceae ۱۵۹ ۹۹ مشاهدات
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata

Melia azedarach L. LC

آزاددرخت
Meliaceae ۷٬۲۰۴ ۵٬۳۳۲ مشاهدات
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach

Toona ciliata M.Roem.

ماهون هندی
Meliaceae ۶۱ ۳۳ مشاهدات
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata

Toona sinensis (Juss.) M.Roem. LC

 
Meliaceae ۲۶۵ ۱۷۱ مشاهدات
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis

Trichilia dregeana Sond. LC

 
Meliaceae ۱۴۰ ۷۲ مشاهدات
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana