گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

چنار دورگه
۴ ۳ مشاهدات
Platanaceae
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Platanus orientalis L.DD
کمبود داده

چنار خاوری
۳٬۳۳۱ ۲٬۴۶۸ مشاهدات
Platanaceae
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis

Platanus spp.

 
۱ ۱ مشاهده
Platanaceae
Platanus spp.