گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Adiantum capillus-veneris L.LC
حداقل نگرانی

پرسیاوشان
۳٬۲۱۰ ۲٬۷۶۸ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum hispidulum Sw.

سرخس پنج‌انگشتی
۳۰۲ ۲۰۹ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum macrophyllum Sw.

 
۲۴ ۱۱ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum pedatum L.

 
۶۰۶ ۵۱۶ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum

Adiantum peruvianum Klotzsch

 
۱۶۴ ۹۷ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum

Adiantum poiretii Wikstr.

 
۳۴ ۶ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii

Adiantum raddianum C. Presl

 
۳۴۹ ۲۴۷ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum tenerum Sw.

 
۲۱ ۱۱ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adiantum trapeziforme L.

 
۶۸ ۳۴ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme

Adiantum venustum D.Don

 
۳۲ ۱۹ مشاهدات
Pteridaceae
Adiantum venustum
Adiantum venustum
Adiantum venustum
Adiantum venustum

Pteris cretica L.

 
۹۱۶ ۷۷۶ مشاهدات
Pteridaceae
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica

Pteris ensiformis Burm.f.

 
۱۷۴ ۱۴۴ مشاهدات
Pteridaceae
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis

Pteris grandifolia L.

 
۸ ۲ مشاهدات
Pteridaceae
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia

Pteris multifida Poir.

 
۱۵ ۱۱ مشاهدات
Pteridaceae
Pteris multifida
Pteris multifida
Pteris multifida
Pteris multifida

Pteris quadriaurita Retz.

 
۴۰ ۳۵ مشاهدات
Pteridaceae
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita

Pteris tremula R. Br.

 
۱۵۶ ۱۳۷ مشاهدات
Pteridaceae
Pteris tremula
Pteris tremula
Pteris tremula
Pteris tremula

Pteris tripartita Sw.

 
۶۷ ۳۲ مشاهدات
Pteridaceae
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita

Pteris vittata L.LC
حداقل نگرانی

سرخس دوپایه نواری
۵۲۷ ۴۰۷ مشاهدات
Pteridaceae
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata