گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Abrus precatorius L.

 
۴۱۴ ۳۱۵ مشاهدات
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius