گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae ۳۲۹ ۲۴۴ مشاهدات
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius