گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae ۱۱۸ ۹۰ مشاهدات
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum