گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

بکرایی
Rutaceae ۱۰۹ ۷۹ مشاهدات
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos