گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Aeonium arboreum Webb & Berthel.

 
۵٬۳۲۸ ۴٬۸۶۷ مشاهدات
Crassulaceae
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium castello-paivae Bolle

 
۱٬۴۵۰ ۱٬۳۵۵ مشاهدات
Crassulaceae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
۴٬۰۲۱ ۳٬۷۰۸ مشاهدات
Crassulaceae
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium spp.

 
۴ ۴ مشاهدات
Crassulaceae
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.