گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Agave americana L. LC

آگاو برگ‌خنجری
Asparagaceae ۶٬۴۰۳ ۵٬۷۷۹ مشاهدات
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

سیسال
Asparagaceae ۷۳۳ ۵۷۵ مشاهدات
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana

Agave univittata Haw. LC

 
Asparagaceae ۱۴۲ ۱۲۹ مشاهدات
Agave univittata
Agave univittata
Agave univittata
Agave univittata

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae ۴۳۰ ۳۸۱ مشاهدات
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara