گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Agave americana L.LC
حداقل نگرانی

 
۸٬۲۷۲ ۷٬۳۹۴ مشاهدات
Asparagaceae
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

سیسال
۱٬۱۸۲ ۹۳۸ مشاهدات
Asparagaceae
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave tequilana F.A.C.Weber

 
۷۶ ۴۸ مشاهدات
Asparagaceae
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana