گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Carica papaya L.DD
کمبود داده

 
۵٬۱۲۰ ۴٬۱۸۰ مشاهدات
Caricaceae
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya