گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Chelidonium majus L.

مامیران بزرگ
Papaveraceae ۱۸٬۵۴۳ ۱۵٬۳۹۷ مشاهدات
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus