گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی کاوش

Coelogyne cristata Lindl.

 
Orchidaceae ۵۵ ۴۸ مشاهدات
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata

Coelogyne flaccida Lindl.

 
Orchidaceae ۳۳ ۲۷ مشاهدات
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida

Coelogyne pandurata Lindl.

 
Orchidaceae ۳۴ ۲۸ مشاهدات
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa