گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Epigaea repens L.

توت فرنگی وحشی
۱۶۹ ۱۴۶ مشاهدات
Ericaceae
Epigaea repens
Epigaea repens
Epigaea repens
Epigaea repens