گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Melia azedarach L.LC
حداقل نگرانی

زیتون تلخ
۹٬۸۲۳ ۷٬۲۹۶ مشاهدات
Meliaceae
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach