علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Amaranthus

Amaranthus

۲۰٬۴۴۴ ۱۵٬۷۱۸ مشاهدات
۹ species_plural
Atriplex

Atriplex

۳٬۹۳۲ ۲٬۶۸۱ مشاهدات
۷ species_plural
Bassia

Bassia

۶۰۲ ۳۷۳ مشاهدات
۳ species_plural
Beta

Beta

۹٬۱۷۰ ۷٬۵۷۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Blitum

Blitum

۳۲۴ ۲۴۲ مشاهدات
۳ species_plural
Chenopodiastrum

Chenopodiastrum

۵۰۷ ۳۹۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Chenopodium

Chenopodium

۱۷٬۴۳۴ ۱۳٬۵۵۷ مشاهدات
۴ species_plural
Corispermum

Corispermum

۱۰۳ ۴۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Cycloloma

Cycloloma

۶۰ ۱۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Dysphania

Dysphania

۱٬۵۰۵ ۹۹۸ مشاهدات
۴ species_plural
Polycnemum

Polycnemum

۸۳ ۴۴ مشاهدات
۲ species_plural