علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Anchusa

Anchusa

۵٬۷۷۳ ۴٬۲۲۸ مشاهدات
species_plural ۳
Asperugo

Asperugo

۲۸۸ ۱۸۴ مشاهدات
species_plural ۱
Borago

Borago

۱۴٬۳۶۷ ۱۲٬۳۳۶ مشاهدات
species_plural ۱
Buglossoides

Buglossoides

۳٬۸۳۲ ۲٬۸۹۰ مشاهدات
species_plural ۳
Cerinthe

Cerinthe

۱٬۷۲۹ ۱٬۲۵۷ مشاهدات
species_plural ۲
Cynoglossum

Cynoglossum

۴٬۷۸۳ ۳٬۴۲۸ مشاهدات
species_plural ۲
Echium

Echium

۳۰٬۰۲۲ ۲۴٬۵۴۴ مشاهدات
species_plural ۳
Heliotropium

Heliotropium

۳٬۶۹۷ ۲٬۶۶۴ مشاهدات
species_plural ۱
Lappula

Lappula

۱۷۱ ۱۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Lycopsis

Lycopsis

۱٬۷۶۷ ۱٬۱۷۷ مشاهدات
species_plural ۱
Myosotis

Myosotis

۴٬۲۴۰ ۳٬۱۹۴ مشاهدات
species_plural ۵
Neatostema

Neatostema

۲۱۸ ۱۱۷ مشاهدات
species_plural ۱
Nonea

Nonea

۵۰ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Omphalodes

Omphalodes

۱۰۱ ۵۲ مشاهدات
species_plural ۱
Phacelia

Phacelia

۱۱٬۹۸۸ ۱۰٬۲۶۰ مشاهدات
species_plural ۱
Symphytum

Symphytum

۱۴٬۴۳۵ ۱۱٬۶۵۷ مشاهدات
species_plural ۱