علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۳۹۷ ۱٬۸۷۸ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acer campestre L. LC

افرای پرچین
Sapindaceae ۱۴٬۳۴۷ ۱۱٬۴۶۷ مشاهدات
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer pseudoplatanus L. LC

چنار افرا
Sapindaceae ۱۵٬۸۸۷ ۱۲٬۶۰۹ مشاهدات
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Achillea millefolium L. LC

بومادران
Asteraceae ۲۲٬۹۹۳ ۱۹٬۳۲۱ مشاهدات
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Adonis aestivalis L.

چشم خروس تابستانه
Ranunculaceae ۵۱۶ ۳۲۷ مشاهدات
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

چشم خروس یکساله
Ranunculaceae ۶۰۳ ۴۱۳ مشاهدات
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

چشم خروس آتشین
Ranunculaceae ۲۳۴ ۱۳۰ مشاهدات
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Adonis microcarpa DC.

آدونیس میکروکارپا
Ranunculaceae ۱۲۲ ۵۷ مشاهدات
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae ۳۸ ۲۴ مشاهدات
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae ۶۷۶ ۵۱۷ مشاهدات
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae ۱۱۱ ۶۹ مشاهدات
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae ۶۱ ۲۴ مشاهدات
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Aegopodium podagraria L.

علف پابزی
Apiaceae ۸٬۵۱۰ ۶٬۷۸۶ مشاهدات
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aethusa cynapium L.

جعفری زهری
Apiaceae ۱٬۱۴۷ ۷۷۳ مشاهدات
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium

Agrimonia eupatoria L.

 
Rosaceae ۸٬۴۲۴ ۶٬۰۷۰ مشاهدات
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Agrostemma githago L.

علف چنگ
Caryophyllaceae ۲٬۹۳۱ ۲٬۴۴۰ مشاهدات
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostis canina L. LC

علف بوریای مخملی
Poaceae ۳۸ ۲۴ مشاهدات
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae ۱٬۱۰۳ ۸۵۷ مشاهدات
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis gigantea Roth

علف بوریای غول‌آسا
Poaceae ۱۱۷ ۷۵ مشاهدات
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae ۳۲۷ ۲۰۶ مشاهدات
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae ۱۳ ۱۰ مشاهدات
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae ۳۱۳ ۲۲۷ مشاهدات
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae ۲۹ ۱۱ مشاهدات
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae ۲۰ ۱۳ مشاهدات
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae ۶۶۵ ۴۶۵ مشاهدات
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

لبدیسی خزنده
Lamiaceae ۱۷٬۱۱۶ ۱۴٬۶۳۹ مشاهدات
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans

Alchemilla alpina L.

 
Rosaceae ۱٬۱۵۴ ۸۷۳ مشاهدات
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
Brassicaceae ۱۹٬۵۷۹ ۱۶٬۱۸۹ مشاهدات
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae ۴٬۱۳۵ ۳٬۶۱۱ مشاهدات
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cyrilli Ten.

 
Amaryllidaceae ۲۳ ۷ مشاهدات
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Amaryllidaceae ۲٬۱۶۱ ۱٬۷۱۱ مشاهدات
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

آلیوم سیاه
Amaryllidaceae ۲٬۵۴۳ ۲٬۲۱۲ مشاهدات
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
Amaryllidaceae ۴۶۹ ۳۴۱ مشاهدات
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
Amaryllidaceae ۹۶ ۳۰ مشاهدات
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Amaryllidaceae ۱۶۶ ۱۲۴ مشاهدات
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum

Allium roseum L.

 
Amaryllidaceae ۲٬۳۴۱ ۱٬۸۴۱ مشاهدات
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Amaryllidaceae ۳۱۳ ۲۷۹ مشاهدات
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
Amaryllidaceae ۶۵۶ ۵۲۰ مشاهدات
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
Amaryllidaceae ۱٬۸۱۲ ۱٬۴۳۹ مشاهدات
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
Amaryllidaceae ۴۰۱ ۳۰۱ مشاهدات
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
Amaryllidaceae ۱۱۷ ۹۲ مشاهدات
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium triquetrum L. LC

 
Amaryllidaceae ۲٬۵۹۸ ۲٬۱۱۹ مشاهدات
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum

Allium vineale L.

 
Amaryllidaceae ۲٬۱۸۰ ۱٬۸۱۰ مشاهدات
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae ۸۵ ۵۷ مشاهدات
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus geniculatus L.

 
Poaceae ۸۲ ۵۲ مشاهدات
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Loading...