علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Amaranthus albus L.

 
Amaranthaceae ۳۵۰ ۲۶۷ مشاهدات
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus

Amaranthus blitoides S.Watson

 
Amaranthaceae ۳۱۵ ۲۰۰ مشاهدات
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae ۱٬۵۸۳ ۱٬۳۱۳ مشاهدات
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

بستان‌افروز
Amaranthaceae ۲٬۸۱۷ ۲٬۳۸۱ مشاهدات
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
Amaranthaceae ۱٬۳۰۴ ۹۱۵ مشاهدات
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus graecizans L.

 
Amaranthaceae ۱۳ ۱۰ مشاهدات
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae ۹۳۷ ۶۶۹ مشاهدات
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
Amaranthaceae ۶٬۶۰۸ ۴٬۹۲۳ مشاهدات
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus viridis L.

 
Amaranthaceae ۹۴۴ ۷۱۷ مشاهدات
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis

Atriplex hortensis L.

 
Amaranthaceae ۷۰۰ ۵۵۴ مشاهدات
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex littoralis L.

 
Amaranthaceae ۲۲۴ ۱۳۷ مشاهدات
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex patula L.

 
Amaranthaceae ۴۶۶ ۲۹۷ مشاهدات
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
Amaranthaceae ۱٬۰۳۱ ۶۲۶ مشاهدات
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

 
Amaranthaceae ۲۴ ۱۷ مشاهدات
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
Amaranthaceae ۹۹ ۶۵ مشاهدات
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex tatarica L.

 
Amaranthaceae ۸۴ ۳۴ مشاهدات
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Bassia prostrata
Bassia prostrata
Bassia prostrata
Bassia prostrata

Beta vulgaris L.

 
Amaranthaceae ۶٬۷۲۲ ۵٬۶۱۵ مشاهدات
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Blitum capitatum L.

 
Amaranthaceae ۱۰۹ ۸۷ مشاهدات
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum

Blitum virgatum L.

 
Amaranthaceae ۸۶ ۵۶ مشاهدات
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum

Chenopodium album L.

 
Amaranthaceae ۱۲٬۱۱۹ ۹٬۴۹۸ مشاهدات
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
Amaranthaceae ۵۹۰ ۴۵۲ مشاهدات
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium strictum Roth

 
Amaranthaceae ۱۲۹ ۶۷ مشاهدات
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

Chenopodium vulvaria L.

 
Amaranthaceae ۴۲۳ ۳۱۴ مشاهدات
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii

Polycnemum arvense L.

 
Amaranthaceae ۱۸ ۱۲ مشاهدات
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense

Polycnemum majus A.Braun

 
Amaranthaceae ۵۸ ۲۶ مشاهدات
Polycnemum majus
Polycnemum majus
Polycnemum majus
Polycnemum majus