علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae ۴٬۱۳۹ ۳٬۶۱۴ مشاهدات
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cyrilli Ten.

 
Amaryllidaceae ۲۳ ۷ مشاهدات
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Amaryllidaceae ۲٬۲۱۰ ۱٬۷۴۹ مشاهدات
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

آلیوم سیاه
Amaryllidaceae ۲٬۵۴۷ ۲٬۲۱۶ مشاهدات
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
Amaryllidaceae ۴۶۹ ۳۴۱ مشاهدات
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
Amaryllidaceae ۹۶ ۳۰ مشاهدات
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Amaryllidaceae ۱۶۶ ۱۲۴ مشاهدات
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum

Allium roseum L.

 
Amaryllidaceae ۲٬۳۴۵ ۱٬۸۴۴ مشاهدات
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Amaryllidaceae ۳۱۴ ۲۸۰ مشاهدات
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
Amaryllidaceae ۶۵۷ ۵۲۱ مشاهدات
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
Amaryllidaceae ۱٬۸۱۳ ۱٬۴۴۰ مشاهدات
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
Amaryllidaceae ۴۰۱ ۳۰۱ مشاهدات
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
Amaryllidaceae ۱۱۷ ۹۲ مشاهدات
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium triquetrum L. LC

 
Amaryllidaceae ۲٬۶۳۷ ۲٬۱۴۹ مشاهدات
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum

Allium vineale L.

 
Amaryllidaceae ۲٬۱۸۶ ۱٬۸۱۶ مشاهدات
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Narcissus papyraceus Ker Gawl.

 
Amaryllidaceae ۹۲۳ ۷۶۶ مشاهدات
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus

Narcissus tazetta L.

نرگس
Amaryllidaceae ۲٬۲۸۰ ۱٬۹۲۶ مشاهدات
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta