علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Allium cyrilli Ten.

 
۳۳ ۱۴ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
۳٬۳۷۹ ۲٬۷۱۰ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

آلیوم سیاه
۴٬۰۶۹ ۳٬۵۲۴ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
۷۲۱ ۵۳۹ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
۱۱۳ ۴۲ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
۲۳۵ ۱۷۱ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium roseum L.

 
۳٬۶۲۸ ۲٬۸۷۷ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
۵۷۵ ۴۹۶ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
۱٬۰۹۵ ۸۸۰ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
۲٬۹۷۷ ۲٬۳۹۳ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
۷۵۲ ۵۶۵ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
۲۴۱ ۱۹۲ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium vineale L.

 
۳٬۵۰۶ ۲٬۹۴۱ مشاهدات
Amaryllidaceae
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Narcissus papyraceus Ker Gawl.

 
۱٬۲۷۰ ۱٬۰۵۹ مشاهدات
Amaryllidaceae
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus

Narcissus tazetta L.

نرگس
۳٬۱۳۹ ۲٬۶۶۴ مشاهدات
Amaryllidaceae
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta