علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Anchusa italica Retz.

آنچوسا آزورا
Boraginaceae ۲٬۰۸۹ ۱٬۴۴۷ مشاهدات
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica

Anchusa officinalis L.

 
Boraginaceae ۳٬۱۶۷ ۲٬۴۵۳ مشاهدات
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis

Anchusa undulata L.

 
Boraginaceae ۴۹۷ ۳۱۳ مشاهدات
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata

Asperugo procumbens L.

علف چسبک
Boraginaceae ۲۷۹ ۱۸۰ مشاهدات
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens

Borago officinalis L.

گاوزبان
Boraginaceae ۱۴٬۲۹۸ ۱۲٬۲۷۵ مشاهدات
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae ۱٬۴۱۲ ۱٬۰۶۹ مشاهدات
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
Boraginaceae ۳۰۷ ۱۷۹ مشاهدات
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor

Cynoglossum creticum Mill.

 
Boraginaceae ۲٬۵۴۷ ۱٬۸۱۲ مشاهدات
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
Boraginaceae ۲٬۲۱۹ ۱٬۶۰۰ مشاهدات
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale

Echium calycinum Viv.

 
Boraginaceae ۸۶ ۴۵ مشاهدات
Echium calycinum
Echium calycinum
Echium calycinum
Echium calycinum

Echium plantagineum L.

 
Boraginaceae ۵٬۲۰۱ ۴٬۱۴۵ مشاهدات
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum

Echium vulgare L.

گل افعی رسمی
Boraginaceae ۲۴٬۷۰۲ ۲۰٬۳۳۴ مشاهدات
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare

Heliotropium europaeum L.

آفتاب‌پرست اروپایی
Boraginaceae ۳٬۶۹۵ ۲٬۶۶۳ مشاهدات
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa

Lycopsis arvensis L.

 
Boraginaceae ۱٬۷۶۲ ۱٬۱۷۴ مشاهدات
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis

Myosotis arvensis (L.) Hill

 
Boraginaceae ۱٬۸۰۹ ۱٬۴۳۲ مشاهدات
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis

Myosotis balbisiana Jord.

 
Boraginaceae ۵۰ ۱۳ مشاهدات
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana

Myosotis discolor Pers.

 
Boraginaceae ۵۴۱ ۳۸۲ مشاهدات
Myosotis discolor
Myosotis discolor
Myosotis discolor
Myosotis discolor

Myosotis ramosissima Rochel

 
Boraginaceae ۱٬۲۴۰ ۸۷۲ مشاهدات
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Neatostema apulum
Neatostema apulum
Neatostema apulum
Neatostema apulum

Phacelia tanacetifolia Benth.

 
Boraginaceae ۱۱٬۹۷۶ ۱۰٬۲۵۰ مشاهدات
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia

Symphytum officinale L.

هماور
Boraginaceae ۱۴٬۴۳۶ ۱۱٬۶۵۵ مشاهدات
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale