علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
۲۷٬۷۹۴ ۲۲٬۹۷۲ مشاهدات
Brassicaceae
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Alyssum alyssoides (L.) L.

 
۹۳۴ ۵۹۷ مشاهدات
Brassicaceae
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée

 
۱٬۰۷۴ ۷۵۶ مشاهدات
Brassicaceae
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

آرابیدوپسیس تالیانا
۱٬۹۶۱ ۱٬۲۷۲ مشاهدات
Brassicaceae
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Barbarea intermedia Boreau

 
۴۸۳ ۳۰۹ مشاهدات
Brassicaceae
Barbarea intermedia
Barbarea intermedia
Barbarea intermedia
Barbarea intermedia

Berteroa incana (L.) DC.

 
۴٬۵۷۰ ۳٬۳۶۴ مشاهدات
Brassicaceae
Berteroa incana
Berteroa incana
Berteroa incana
Berteroa incana

Biscutella auriculata L.

 
۲۰۷ ۱۱۷ مشاهدات
Brassicaceae
Biscutella auriculata
Biscutella auriculata
Biscutella auriculata
Biscutella auriculata

Biscutella cichoriifolia Loisel.

 
۳۲۴ ۱۷۰ مشاهدات
Brassicaceae
Biscutella cichoriifolia
Biscutella cichoriifolia
Biscutella cichoriifolia
Biscutella cichoriifolia

Biscutella didyma L.

 
۱۰۴ ۵۴ مشاهدات
Brassicaceae
Biscutella didyma
Biscutella didyma
Biscutella didyma
Biscutella didyma

Brassica napus L.

کلزا
۹٬۰۷۲ ۷٬۱۲۹ مشاهدات
Brassicaceae
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus

Brassica nigra (L.) K.Koch

 
۱۱۳ ۷۶ مشاهدات
Brassicaceae
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra

Brassica oleracea L.DD
کمبود داده

کلم
۸٬۱۲۰ ۶٬۸۰۵ مشاهدات
Brassicaceae
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

Brassica rapa L.

 
۳٬۵۰۹ ۲٬۶۰۸ مشاهدات
Brassicaceae
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa

Brassica tournefortii Gouan

 
۲۹۶ ۱۷۹ مشاهدات
Brassicaceae
Brassica tournefortii
Brassica tournefortii
Brassica tournefortii
Brassica tournefortii

Bunias erucago L.

 
۱٬۰۲۹ ۶۷۴ مشاهدات
Brassicaceae
Bunias erucago
Bunias erucago
Bunias erucago
Bunias erucago

Bunias orientalis L.

 
۲٬۰۷۱ ۱٬۳۴۸ مشاهدات
Brassicaceae
Bunias orientalis
Bunias orientalis
Bunias orientalis
Bunias orientalis

Calepina irregularis (Asso) Thell.

 
۱٬۶۱۰ ۱٬۰۵۸ مشاهدات
Brassicaceae
Calepina irregularis
Calepina irregularis
Calepina irregularis
Calepina irregularis

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

کتان‌کش دانه ریز
۹۴ ۵۲ مشاهدات
Brassicaceae
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa

Camelina rumelica Velen.

 
۱۷ ۷ مشاهدات
Brassicaceae
Camelina rumelica
Camelina rumelica
Camelina rumelica
Camelina rumelica

Camelina sativa (L.) Crantz

 
۲۰۸ ۱۲۵ مشاهدات
Brassicaceae
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

کیسه کشیش
۹٬۳۳۱ ۷٬۲۲۳ مشاهدات
Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Cardamine flexuosa With.

 
۵٬۱۰۷ ۳٬۸۰۴ مشاهدات
Brassicaceae
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa

Cardamine hirsuta L.

 
۳٬۹۱۸ ۲٬۵۶۸ مشاهدات
Brassicaceae
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta

Clypeola jonthlaspi L.

 
۱۵۵ ۸۲ مشاهدات
Brassicaceae
Clypeola jonthlaspi
Clypeola jonthlaspi
Clypeola jonthlaspi
Clypeola jonthlaspi

Diplotaxis erucoides (L.) DC.

 
۶٬۹۹۸ ۴٬۹۸۸ مشاهدات
Brassicaceae
Diplotaxis erucoides
Diplotaxis erucoides
Diplotaxis erucoides
Diplotaxis erucoides

Diplotaxis muralis (L.) DC.

 
۷۸۶ ۵۳۷ مشاهدات
Brassicaceae
Diplotaxis muralis
Diplotaxis muralis
Diplotaxis muralis
Diplotaxis muralis

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

 
۵٬۴۸۱ ۳٬۶۹۸ مشاهدات
Brassicaceae
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia

Diplotaxis viminea (L.) DC.

 
۵۰ ۲۵ مشاهدات
Brassicaceae
Diplotaxis viminea
Diplotaxis viminea
Diplotaxis viminea
Diplotaxis viminea

Draba muralis L.

 
۱۸۴ ۹۱ مشاهدات
Brassicaceae
Draba muralis
Draba muralis
Draba muralis
Draba muralis

Draba verna L.

 
۲٬۳۷۷ ۱٬۵۵۶ مشاهدات
Brassicaceae
Draba verna
Draba verna
Draba verna
Draba verna

Eruca sativa Mill.

 
۱٬۲۹۵ ۸۷۳ مشاهدات
Brassicaceae
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa

Eruca vesicaria (L.) Cav.

منداب راکتی
۲٬۵۰۰ ۱٬۹۶۹ مشاهدات
Brassicaceae
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria

Erysimum cheiranthoides L.

 
۱٬۰۹۰ ۷۷۹ مشاهدات
Brassicaceae
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

خردل کاذب
۶۶۱ ۴۶۲ مشاهدات
Brassicaceae
Hirschfeldia incana
Hirschfeldia incana
Hirschfeldia incana
Hirschfeldia incana

Hornungia petraea (L.) Rchb.

 
۳۲۳ ۱۴۸ مشاهدات
Brassicaceae
Hornungia petraea
Hornungia petraea
Hornungia petraea
Hornungia petraea

Iberis amara L.

 
۱٬۶۲۳ ۱٬۲۸۸ مشاهدات
Brassicaceae
Iberis amara
Iberis amara
Iberis amara
Iberis amara

Iberis pinnata L.

 
۳۵۰ ۱۹۵ مشاهدات
Brassicaceae
Iberis pinnata
Iberis pinnata
Iberis pinnata
Iberis pinnata

Isatis tinctoria L.

 
۳٬۳۰۶ ۲٬۳۶۶ مشاهدات
Brassicaceae
Isatis tinctoria
Isatis tinctoria
Isatis tinctoria
Isatis tinctoria

Lepidium campestre (L.) R.Br.

 
۱٬۳۱۸ ۸۱۳ مشاهدات
Brassicaceae
Lepidium campestre
Lepidium campestre
Lepidium campestre
Lepidium campestre
Loading...