علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۳۹۶ ۱٬۸۷۷ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
Malvaceae ۱٬۰۸۹ ۷۲۰ مشاهدات
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

پنیرک پف‌نبات
Malvaceae ۲٬۶۰۴ ۱٬۸۸۲ مشاهدات
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae ۸۱۰ ۶۲۱ مشاهدات
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
Malvaceae ۲۷ ۲۰ مشاهدات
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
Malvaceae ۹٬۵۹۳ ۷٬۵۵۶ مشاهدات
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
Malvaceae ۱۰۳ ۵۵ مشاهدات
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
Malvaceae ۳٬۹۶۷ ۲٬۸۰۴ مشاهدات
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
Malvaceae ۵۶۹ ۳۶۸ مشاهدات
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

پنیرک معمولی
Malvaceae ۳٬۷۴۳ ۲٬۸۸۹ مشاهدات
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
Malvaceae ۱۱۰ ۷۱ مشاهدات
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
Malvaceae ۱٬۷۴۹ ۱٬۴۳۴ مشاهدات
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
Malvaceae ۲۱ ۱۸ مشاهدات
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

پنیرک صحرایی
Malvaceae ۲۲٬۸۷۸ ۱۸٬۶۸۵ مشاهدات
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
Malvaceae ۲۰۵ ۱۳۴ مشاهدات
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
Malvaceae ۱٬۸۷۵ ۱٬۵۳۱ مشاهدات
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
Malvaceae ۱۱۶ ۷۵ مشاهدات
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
Malvaceae ۱۰۷ ۸۲ مشاهدات
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana