علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Abutilon theophrasti Medik.

 
۲٬۸۶۳ ۲٬۲۵۷ مشاهدات
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
۱٬۳۹۲ ۹۲۲ مشاهدات
Malvaceae
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

پنیرک پف‌نبات
۳٬۱۸۴ ۲٬۳۲۴ مشاهدات
Malvaceae
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

 
۱٬۰۱۳ ۷۷۹ مشاهدات
Malvaceae
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
۶۷ ۵۳ مشاهدات
Malvaceae
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
۱۱٬۸۸۵ ۹٬۴۰۶ مشاهدات
Malvaceae
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
۱۳۳ ۷۵ مشاهدات
Malvaceae
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
۴٬۸۳۶ ۳٬۳۷۷ مشاهدات
Malvaceae
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
۹۳۷ ۶۳۷ مشاهدات
Malvaceae
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

پنیرک معمولی
۴٬۹۴۱ ۳٬۷۹۸ مشاهدات
Malvaceae
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
۱۴۱ ۹۸ مشاهدات
Malvaceae
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
۲٬۳۹۸ ۱٬۹۵۸ مشاهدات
Malvaceae
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
۳۱ ۲۷ مشاهدات
Malvaceae
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

 
۲۵٬۱۸۹ ۲۰٬۵۰۰ مشاهدات
Malvaceae
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
۳۲۴ ۲۱۶ مشاهدات
Malvaceae
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
۲٬۴۵۳ ۱٬۹۸۰ مشاهدات
Malvaceae
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
۱۸۹ ۱۲۳ مشاهدات
Malvaceae
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
۱۵۴ ۱۲۲ مشاهدات
Malvaceae
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana