علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Agrimonia eupatoria L.

غافث
۱۰٬۷۱۹ ۷٬۷۴۰ مشاهدات
Rosaceae
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Alchemilla alpina L.

 
۱٬۵۷۴ ۱٬۱۷۹ مشاهدات
Rosaceae
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina

Aphanes arvensis L.

افانس ارونسیس
۴۱۵ ۳۵۱ مشاهدات
Rosaceae
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis

Aphanes australis Rydb.

 
۵۴ ۳۸ مشاهدات
Rosaceae
Aphanes australis
Aphanes australis
Aphanes australis
Aphanes australis

Crataegus monogyna Jacq.LC
حداقل نگرانی

 
۲۴٬۹۷۷ ۱۹٬۳۸۸ مشاهدات
Rosaceae
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.LC
حداقل نگرانی

اسپیره
۱۱٬۵۲۹ ۸٬۸۸۸ مشاهدات
Rosaceae
Filipendula ulmaria
Filipendula ulmaria
Filipendula ulmaria
Filipendula ulmaria

Fragaria vesca L.

توت‌فرنگی وحشی
۱۱٬۳۳۴ ۹٬۴۵۳ مشاهدات
Rosaceae
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca

Geum urbanum L.

علف مبارک
۱۴٬۳۳۹ ۱۰٬۶۹۸ مشاهدات
Rosaceae
Geum urbanum
Geum urbanum
Geum urbanum
Geum urbanum

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.

 
۴٬۵۹۵ ۳٬۶۱۱ مشاهدات
Rosaceae
Physocarpus opulifolius
Physocarpus opulifolius
Physocarpus opulifolius
Physocarpus opulifolius

Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch

پنجه برگ نروژی
۷۷۸ ۵۴۲ مشاهدات
Rosaceae
Potentilla crantzii
Potentilla crantzii
Potentilla crantzii
Potentilla crantzii

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

پنجه برگ معمولی
۴٬۴۶۳ ۳٬۲۹۷ مشاهدات
Rosaceae
Potentilla erecta
Potentilla erecta
Potentilla erecta
Potentilla erecta

Potentilla recta L.

پنجه برگ راست
۳٬۲۷۰ ۲٬۴۷۰ مشاهدات
Rosaceae
Potentilla recta
Potentilla recta
Potentilla recta
Potentilla recta

Potentilla reptans L.

پتنتیلا رپتنس
۱۰٬۳۰۱ ۸٬۵۳۵ مشاهدات
Rosaceae
Potentilla reptans
Potentilla reptans
Potentilla reptans
Potentilla reptans

Poterium sanguisorba L.

 
۱۱۸ ۹۰ مشاهدات
Rosaceae
Poterium sanguisorba
Poterium sanguisorba
Poterium sanguisorba
Poterium sanguisorba

Prunus cerasus L.

آلبالو
۱۰٬۳۹۹ ۷٬۸۲۷ مشاهدات
Rosaceae
Prunus cerasus
Prunus cerasus
Prunus cerasus
Prunus cerasus

Prunus spinosa L.LC
حداقل نگرانی

 
۳۱٬۱۹۴ ۲۴٬۴۸۷ مشاهدات
Rosaceae
Prunus spinosa
Prunus spinosa
Prunus spinosa
Prunus spinosa

Rosa canina L.

 
۲۱٬۴۵۴ ۱۶٬۹۶۹ مشاهدات
Rosaceae
Rosa canina
Rosa canina
Rosa canina
Rosa canina

Rubus caesius L.

تمشک کبود
۶٬۷۴۶ ۵٬۱۲۳ مشاهدات
Rosaceae
Rubus caesius
Rubus caesius
Rubus caesius
Rubus caesius

Rubus fruticosus L.

 
۲٬۳۸۷ ۱٬۷۴۲ مشاهدات
Rosaceae
Rubus fruticosus
Rubus fruticosus
Rubus fruticosus
Rubus fruticosus

Sanguisorba officinalis L.LC
حداقل نگرانی

توت روباهی طبی
۳٬۱۹۴ ۲٬۵۷۳ مشاهدات
Rosaceae
Sanguisorba officinalis
Sanguisorba officinalis
Sanguisorba officinalis
Sanguisorba officinalis

Sorbus aucuparia L.LC
حداقل نگرانی

زبان‌گنجشک کوهی
۱۸٬۵۵۸ ۱۴٬۷۷۹ مشاهدات
Rosaceae
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia