علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۴۵۸ ۱٬۹۲۵ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti