علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Abutilon theophrasti Medik.

 
۲٬۹۳۰ ۲٬۳۰۸ مشاهدات
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti