علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Aethusa cynapium L.

جعفری زهری
Apiaceae ۱٬۱۳۷ ۷۶۹ مشاهدات
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium