علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Aethusa cynapium L.

جعفری زهری
۱٬۹۵۳ ۱٬۳۵۰ مشاهدات
Apiaceae
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium