علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
۹۱۰ ۶۳۷ مشاهدات
Lamiaceae
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

لبدیسی خزنده
۲۰٬۲۸۷ ۱۷٬۱۴۳ مشاهدات
Lamiaceae
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans