علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Amaranthus albus L.

 
۴۸۷ ۳۶۵ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus

Amaranthus blitoides S.Watson

 
۴۹۶ ۳۴۱ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides

Amaranthus blitum L.

 
۲٬۱۷۱ ۱٬۸۰۶ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

بستان‌افروز
۳٬۵۲۹ ۲٬۹۹۹ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
۱٬۷۰۲ ۱٬۱۸۱ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus graecizans L.

 
۳۰ ۱۶ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans

Amaranthus hybridus L.

 
۱٬۴۰۴ ۱٬۰۰۵ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
۸٬۲۴۷ ۶٬۱۴۵ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus viridis L.

 
۱٬۴۷۹ ۱٬۱۱۸ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis