علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Amaranthus albus L.

 
Amaranthaceae ۳۵۰ ۲۶۷ مشاهدات
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus

Amaranthus blitoides S.Watson

 
Amaranthaceae ۳۱۵ ۲۰۰ مشاهدات
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae ۱٬۵۸۳ ۱٬۳۱۳ مشاهدات
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

بستان‌افروز
Amaranthaceae ۲٬۸۱۷ ۲٬۳۸۱ مشاهدات
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
Amaranthaceae ۱٬۳۰۴ ۹۱۵ مشاهدات
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus graecizans L.

 
Amaranthaceae ۱۳ ۱۰ مشاهدات
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae ۹۳۷ ۶۶۹ مشاهدات
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
Amaranthaceae ۶٬۶۰۸ ۴٬۹۲۳ مشاهدات
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus viridis L.

 
Amaranthaceae ۹۴۴ ۷۱۷ مشاهدات
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis