علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Ammi majus L.

 
Apiaceae ۱٬۱۷۸ ۸۶۵ مشاهدات
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus