علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Ammi majus L.

 
۱٬۸۹۲ ۱٬۳۶۱ مشاهدات
Apiaceae
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus