علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

 
۲٬۲۵۸ ۱٬۴۵۵ مشاهدات
Asteraceae
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus

Anacyclus radiatus Loisel.

 
۱٬۱۵۵ ۸۳۲ مشاهدات
Asteraceae
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus

Anacyclus valentinus L.

 
۱۴ ۱۰ مشاهدات
Asteraceae
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus