علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Androsace elongata L.

 
Primulaceae ۵۰ ۲۷ مشاهدات
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata

Androsace maxima L.

 
Primulaceae ۱۲۵ ۷۹ مشاهدات
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima

Androsace septentrionalis L.

 
Primulaceae ۱۱۷ ۸۲ مشاهدات
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis