علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Androsace elongata L.

 
۶۰ ۳۱ مشاهدات
Primulaceae
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata

Androsace maxima L.

 
۱۴۱ ۹۲ مشاهدات
Primulaceae
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima

Androsace septentrionalis L.

 
۱۸۱ ۱۲۷ مشاهدات
Primulaceae
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis