علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Anethum graveolens L.

 
Apiaceae ۱٬۸۱۸ ۱٬۵۲۳ مشاهدات
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens