علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Anethum graveolens L.

شوید
۲٬۴۱۲ ۲٬۰۰۱ مشاهدات
Apiaceae
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens