علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Angelica sylvestris L. LC

سنبل ختایی وحشی
Apiaceae ۷٬۱۷۳ ۴٬۸۹۱ مشاهدات
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris