علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Apera interrupta (L.) P.Beauv.

 
Poaceae ۲۴ ۱۲ مشاهدات
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta

Apera spica-venti (L.) P.Beauv.

 
Poaceae ۴۹ ۳۰ مشاهدات
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti