علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Apera interrupta (L.) P.Beauv.

 
۳۰ ۱۴ مشاهدات
Poaceae
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta

Apera spica-venti (L.) P.Beauv.

 
۶۳ ۴۰ مشاهدات
Poaceae
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti