علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

آرابیدوپسیس تالیانا
Brassicaceae ۱٬۷۹۵ ۱٬۱۶۵ مشاهدات
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana