علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Asperugo procumbens L.

علف چسبک
Boraginaceae ۲۸۸ ۱۸۴ مشاهدات
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens