علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Atriplex hortensis L.

سلمکی باغی
۹۷۵ ۷۷۶ مشاهدات
Amaranthaceae
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex littoralis L.

 
۲۸۴ ۱۸۵ مشاهدات
Amaranthaceae
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex patula L.

 
۶۸۷ ۴۴۸ مشاهدات
Amaranthaceae
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
۱٬۲۵۷ ۷۷۹ مشاهدات
Amaranthaceae
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

 
۳۵ ۲۲ مشاهدات
Amaranthaceae
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
۱۹۵ ۱۲۹ مشاهدات
Amaranthaceae
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex tatarica L.

 
۱۱۴ ۵۲ مشاهدات
Amaranthaceae
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica