علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Bassia prostrata
Bassia prostrata
Bassia prostrata
Bassia prostrata