علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Beta vulgaris L.

 
Amaranthaceae ۶٬۷۴۴ ۵٬۶۳۲ مشاهدات
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris