علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Chenopodium album L.

 
Amaranthaceae ۱۲٬۱۲۳ ۹٬۵۰۱ مشاهدات
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
Amaranthaceae ۵۸۵ ۴۵۰ مشاهدات
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium strictum Roth

 
Amaranthaceae ۱۲۹ ۶۷ مشاهدات
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

Chenopodium vulvaria L.

 
Amaranthaceae ۴۲۵ ۳۱۵ مشاهدات
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria