علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Chenopodium album L.

 
۱۴٬۵۰۳ ۱۱٬۳۰۸ مشاهدات
Amaranthaceae
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
۱٬۲۸۶ ۹۹۷ مشاهدات
Amaranthaceae
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium vulvaria L.

 
۷۶۳ ۵۵۸ مشاهدات
Amaranthaceae
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria