علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Cynoglossum creticum Mill.

 
Boraginaceae ۲٬۵۴۰ ۱٬۸۰۵ مشاهدات
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
Boraginaceae ۲٬۲۱۹ ۱٬۶۰۰ مشاهدات
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale