علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Cynoglossum creticum Mill.

 
۳٬۶۶۱ ۲٬۵۹۴ مشاهدات
Boraginaceae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
۳٬۱۰۷ ۲٬۲۵۸ مشاهدات
Boraginaceae
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale