علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Heliotropium europaeum L.

آفتاب‌پرست اروپایی
۴٬۹۰۹ ۳٬۵۳۲ مشاهدات
Boraginaceae
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum