علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae ۸۲۴ ۶۳۵ مشاهدات
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum