علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Malope trifida Cav.

 
۸۵ ۶۷ مشاهدات
Malvaceae
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida