علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Malva alcea L.

 
Malvaceae ۹٬۶۷۰ ۷٬۶۲۶ مشاهدات
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
Malvaceae ۱۱۶ ۶۲ مشاهدات
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
Malvaceae ۴٬۰۲۲ ۲٬۸۵۱ مشاهدات
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
Malvaceae ۸۲۱ ۵۵۰ مشاهدات
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

پنیرک معمولی
Malvaceae ۴٬۰۲۴ ۳٬۱۲۷ مشاهدات
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
Malvaceae ۱۲۴ ۸۳ مشاهدات
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
Malvaceae ۱٬۹۳۴ ۱٬۵۷۵ مشاهدات
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
Malvaceae ۲۳ ۲۰ مشاهدات
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

پنیرک صحرایی
Malvaceae ۲۳٬۱۹۶ ۱۸٬۹۵۲ مشاهدات
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
Malvaceae ۲۱۷ ۱۴۲ مشاهدات
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
Malvaceae ۱٬۹۶۶ ۱٬۶۰۶ مشاهدات
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
Malvaceae ۱۳۶ ۸۸ مشاهدات
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata