علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Picris hieracioides Sibth. & Sm.

 
Asteraceae ۸۵۱ ۵۵۲ مشاهدات
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides