علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Symphytum officinale L.

هماور
۱۷٬۸۲۵ ۱۴٬۳۴۱ مشاهدات
Boraginaceae
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale